Jun 2015 – April 2016

Evropska klimatska fondacija (ECF) želi da u Evropi podstakne tranziciju na niskougljenična društva.

RES Fondacija je prepoznata kao vredan partner koji može da implementira i preduzme aktivnosti u skladu sa vizijom i strategijom ECF-a.

Kako bi prenela poziciju EU, IMF, EBRD, Enegetske zajednice i izabranih nacionalnih stejkholdera o određenim makroekonomskim posledicama srpskih energetskih izbora, RES fondacija je sprovela istraživanje i saopštila nalaze nadležnim institucijama koje mogu uticati na buduća kretanja u energetskom sektoru Srbije.

Ta kretanja mogu uticati na emiciju gasova sa efektom staklene bašte iz Srbije. Detaljna analiza komunikacionih profila ciljane publike služi kao osnova za odgovarajuću strategiju komunikacije.

RES fondacija je 2015. godine načinila izveštaj o Politici Srbije prema klimatskim promenama, i pripremila analizu poplava iz 2014. godine iz perspektive smanjenja emisije gasova sa efektom staklene bašte. Takođe smo i istraživali mehanizme javnih politika i finansija iza projekta za izgradnju novih postrojenja na lignit.