Septembar 2020 – April 2021

Cilj ovog projekta je razvoj prioritetnog programa obnove zgrada u smislu energetske efikasnosti pregledom energetskih performansi zgrada i procenom neophodnih investicija i potencijalnih koristi za stambene zgrade povezane na sistem daljinskog grejanja JKP „Toplana Bor“.

Time će biti obezbeđeno da se pripreme dve ponude, Grada i/ili JKP „Toplana Bor“ za građevinska udruženja, uzimajući u obzir dva scenarija energetske obnove, ukoliko se priprema takvih ponuda pokaže izvodljivom. Moguća ponuda će biti zasnovana na EPC pristupu (recimo, ESCO komunalne usluge) pod kojim bi Grad i/ili JKP finansirali mere energetske efikasnosti i omogućili sebi vraćanje investicije kroz mesečne račune potrošača.  

Obnova stambenih zgrada u Boru s ciljem unapređenja energetske efikasnosti predviđa sledeće aktivnosti:

  1. Priprema popisa odabranih zgrada;
  2. Priprema prikaza stanja energetskih performansi odabranih zgrada i mogućih rešenja za poboljšanje energetske efikasnosti;
  3. Izračunavanje potencijalne finansijskih dobiti;
  4. Planiranje investicija;
  5. Procena potencijala za carbon trading.