Mart 2017-Septembar 2017

Projekat je demonstracija kako bi inkluzivno kreiranje javne politike trebalo da izgleda. Sve aktivnosti bile su usmerene ka jačanju zagovaračke uloge civilnog društva u procesu pristupanja Evropskoj uniji, budući da:

a) nacionalna klimatska politike je u trenutno vođena pristupanjem Evropskoj uniji, i

b) programski direktor RES fondacije je član nezavisne nacionalne mreže Tim Evrope, koja je osnovana s ciljem da među građanima Srbije promoviše vrednosti EU i proces evropskih integracija.

Informativni materijal (štampani i video materijal), pripreman korišćenjem i uvida sa 4 regionalne panel diskusije, poslužio je za informisanje građana Srbije o značaju klimatske politike za njihovu dobrobit i o ulozi Evropske unije u razvoju takve politike. Kroz ovaj proces, RES fondacija cilja lokalne zajednice koje pripadaju najmanje razvijenim (devastiranim, četvrtoj i trećoj grupi prema klasifikaciji) i civilno društvo u tim područjima.