RES fondacija je sertifikovani pobornik Sporazuma gradonačelnika, najvećeg svetskog pokreta za lokalne klimatske i energetske akcije.

Sporazum gradonačelnika EU za klimu i energetiku spojio je hiljade lokalnih samouprava dobrovoljno posvećenih implementiranju klimatskih i energetskih viljeva Evropske unije.

Pokrenut je u Evropi 2008. godine sa ciljem da okupi lokalne samouprave dobrovoljno posvećene postizanju i prevazilaženju klimatskih i energetskih ciljeva Evropske unije.

Inicijativa ne samo da je uvela prvi pristup ove vrste energetskim i klimatskim akcijama odozdo prema gore, nego je njen uspeh brzo i premašio očekivanja.

Sporazum gradonačelnika trenutno okuplja preko 9 000 lokalnih i regionalnih vlasti u 57 država i oslanja se na snagu svetskog pokreta koji uključuje više vrsta stejkholdera i tehničku i metodološku podršku by dedicated offices.

Globalni Sporazum gradonačelnika koristi iskustvo stečeno prethodnih godina u Evropi i šire, i gradi se na ključnim faktorima svog uspeha: upravljanju odozdo nagore, modelu saradnje na više nivoa i okviru za akciju koji je određen kontekstom.