Ministarstvo rudarstva i energetike Republike Srbije pozvalo je organizacije civilnog društva da podnesu kandidaturu za članstvo u dve radne grupe:

  1. Radne grupe WG 1 i WG 2 za praćenje realizacije projekta ,,Dalji razvoj kapaciteta energetskog planiranja“ koji se finansira kroz IPA fond 2017 Evropske unije i
  2. Radna grupa za praćenje realizacije i upravljanje postupkom izrade i usvajanja nove Strategije razvoja energetike Republike Srbije do 2040. gdine sa projekcijama do 2050. i Programa ostvarivanja Strategije i izrade izveštaja o strateškoj proceni uticaja Strategije razvoja energetike na životnu sredinu i izrade izveštaja o strateškoj proceni uticaja Programa ostvarivanja Strategije razvoja energetike na životnu sredinu.

RES fondacija zauzela je prvo mesto među kandidatima.
https://mre.gov.rs/aktuelnosti/javni-pozivi/rezultati-javnog-poziva-organizacijama-civilnog-drustva-za-clanstvo-u-radnim-grupama-ministarstva-rudarstva-i-energetike

Kroz članstvo u radnim grupama RES fondacija želi da u skladu sa svojim mogućnostima doprinese kvalitetu procesa i dokumenata imajući u vidu dalekosežan i kritičan značaj procesa energetske tranzicije za građane i građanke Republike Srbije. Naročito ćemo zagovarati uključenje Narodne skupštine u ove procese od samog početka kao i potpuno otvaranje procesa za učešće zainteresovanih strana u skladu sa principima Arhuske konvencije jer se jedino na taj način može obezbediti da sva značajna gledišta i znanja budu uzeta u obzir u fazi u kojoj su još uvek sve planske opcije otvorene.