Autori: Maja Pupovac i Ilija Jovančević

Izvor: Evropska klimatska inicijativa (EUKI), EUKI.de

RES fondacija je 27. aprila održala svoju prvu radionicu sa predstavnicia opštine Priboj i započela pripremne radove na opštinskom Razvojnom planu. Radionica je okupila najviše zvaničnike opštine, koji će, zajedno sa RES fondacijom, biti zaduženi za koordinisanje procesom priprema Razvojnog plana opštine.

Razvojni plan Priboja

Razvojni plan je ključni, dugoročni dokument koji je obavezan za svaku opštinu u Srbiji. Ograničeni broj prioritetnih ciljeva postavljenih u njemu biće postepen u usmeravanju budućeg razvoja opština. Priboj je započeo pripremu ovog dokumenta pošto je njegovo Veće usvojilo Odluku o izradi Plana. Ovaj dokument će naglasiti buduće transformacione akcije Priboja i pojednostaviti dalju ruralnu tranziciju. RES fondacija će obezbediti podršku usmeravajući opštinsko osoblje i osiguravajući široko učešće različitih zainteresovanih strana.

Kako bi podigla kapacitete lokalnih aktera, uključujući donosioce odluka, i prikupila neke preliminarne podatke, RES fondacija je organizovala radionicu samo nekoliko dana nakon odluke Saveta. Među učesnicima radionice bili su:

  • Donosioci odluka na lokalnom nivou
  • Članovi civilnog sektora
  • Međunarodni partneri koji takođe učestvuju u projektu “Zeleni ruralni dogovor”

Učesnicima je predočen pregled srpskog sistema planiranja i buduće akcije koje se tiču stvaranje Razvoj plana Priboja. Sledeći deo radionice bio je posvećen prikupljanju podataka, kako su predstavnici RES fondacije prvo podelili svoje uvide o snagama, slabostima, prilikama i pretnjama po razvoj opštine. Potom je predstavnicima lokalnog stanovništva omogućeno da podele svoja zapažanja i prošire početnu analizu. Po završetku radionice, predstavnici lokalnog stanovništva su ocenili radionicu kao korisnu i primetili da su došli do novih saznanja.

Radionica je bila i prilika za premijeru videa RES fondacije, u kojem je lokalnim akterima postavljeno pitanje: „Priboj bez fosilnih goriva do 2030. godine – imamo li dogovor?“