Priručnik „Izrada lokalnih planova za razvoj energetskog sektora“ izrađen je u okviru Projekta MSP IPA 2007 i predstavlja korisan alat za unapređenje opštinskog planiranja u oblasti energetski održivog razvoja. Namenjen je pre svega onim jedinicama lokalne samouprave koje nameravaju da unaprede planiranje energetskog razvoja svojih lokalnih zajednica, ali može biti od koristi i regionalnim institucijama i agencijama, nacionalnim institucijama i organima i međunarodnim organizacijama i donatorskim programima aktivnim u oblasti energetike i energetske efikasnosti.

Cilj priručnika je da, prikazujući iskustva projekta MSP IPA 2007, pomogne lokalnim samoupravama u Srbiji prilikom strateškog planiranja razvoja energetskog sektora i izrade lokalnih planova za razvoj energetskog sektora a na osnovu metodologije Evropske komisije za razvoj Održivog energetskog akcionog plana (SEAP) i metodološkog okvira za planiranje održivog razvoja (SLOR) koji preporučuje Stalna konferencija gradova i opština.

Pored objašnjenja metodološke osnove za planiranje razvoja energetskog sektora koje je dato u prvom delu, priručnik daje detaljna objašnjenja svake faze koju je potrebno sprovesti pri procesu izrade Lokalnih planova za razvoj energetskog sektora. To podrazumeva instrukcije lokalnim samoupravama pri pokretanju procesa, analizi
trenutnog stanja lokalnog energetskog sektora kao i definisanju vizije, strateškog okvira i samog Akcionog plana za dostizanje postavljenog okvira. Priručnik se takođe bavi i praćenjem sprovođenja Lokalnog plana, te daje objašnjenja o mehanizmima koje treba uspostaviti na nivou lokalne samouprave i indikatorima koje je potrebno definisati
radi praćenja i ocene uspešnosti sprovođenja Plana.

Celu publikaciju možete preuzeti ovde: